pilotppg.pl

Naszą pasją są przestworza...

Piaszczyste plaże...
Na greckiej ziemi
Paramotors pilot's
Stowarzyszony....
KSP na Olimpie
Swiętowanie w Grecji
A od Adama wszystko się zaczęło...
facebook_page_plugin
×

Uwaga

Please enter your Disqus subdomain in order to use the 'Disqus Comments (for Joomla)' plugin. If you don't have a Disqus account, register for one here

Statut Stowarzyszenia

Rozdział I - Postanowienia ogólne

„Krasnostawskie Stowarzyszenie Paralotniowe”
z siedzibą w Krasnymstawie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

„Krasnostawskie Stowarzyszenie Paralotniowe”
zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.


§ 2.

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.


§ 3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska zaś siedziba władz mieści się w Krasnymstawie.


§ 4.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.


§ 5.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 6.

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

Rozdział II - Cele i sposoby działania

 Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 7.

Celem Stowarzyszenia jest:
1.  Popularyzacja paralotniarstwa oraz dyscyplin z nim związanych.
2.  Podnoszenie kwalifikacji Członków Stowarzyszenia w dziedzinie paralotniarstwa oraz dyscyplin z nim związanych.
3.  Podnoszenie bezpieczeństwa w uprawianiu paralotniarstwa.
4.  Wspieranie sportowych ambicji Członków Stowarzyszenia.
5.  Prowadzenie działań na rzecz pozyskiwania nowych terenów do uprawniania paralotniarstwa.
6.  Wspieranie Członków Stowarzyszenia w działaniach w innych dziedzinach sportów lotniczych.
7.  Prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego nie będącej działalnością gospodarczą, w zakresie:
a)  Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności;
b)  Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
c)  Turystyki i krajoznawstwa;
d)  Porządku i bezpieczeństwa publicznego;
e)  Ratownictwa i ochrony ludności;
f)   Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
g)   Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;


§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.   Gromadzenie środków finansowych, zasobów materialnych i niematerialnych na finansowanie celów określonych w §6 i na rzecz Stowarzyszenia.
2.   Organizowanie akcji charytatywnych, z których dochód przeznacza się na realizacje celów statutowych Stowarzyszenia.
3.   Popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o paralotniarstwie i sportach lotniczych, między innymi przez organizowanie festynów, pikników itp., opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, szkoleniowych i innych.
4.   Finansowanie i organizowanie kursów, szkoleń i zawodów sportowych.
5.   Działalność edukacyjną.
6.   Współpracę z władzami samorządowymi i państwowymi.
7.   Współpracę międzynarodową.
8.   Współpracę z mediami.
9.   Prowadzenie serwisu internetowego.
10. Współpracę z Państwową Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, Policją i Wojskiem.

Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9.

1.   Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2.   Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.


§ 10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1)   Członków zwyczajnych,
2)   Członków wspierających.
3)   Członków honorowych


§ 11.

1.   Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
2.   Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
      Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3.   Godność Członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
4.   Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
5.   Członkowie założyciele po zarejestrowaniu Stowarzyszenia stają się Członkami zwyczajnymi.


§ 12.

1.   Członek zwyczajny ma prawo do:
1)   Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2)   Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
3)   Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,
2.   Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1)   Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2)   Regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
3)   Aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia.
4)   Nie podejmowania działań, które mogły by przynieść szkodę Stowarzyszeniu.
5)   Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.


§ 13.

1.   Członek wspierający, posiada prawa określone w § 12 ust. 1 pkt 2 i 3.
2.   Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3.   Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 12 ust. 2 pkt 1,3,4 i 5.


§ 14.


1.   Członek honorowy, posiada prawa określone w § 12 ust. 1.
2.   Członek honorowy posiada obowiązki określone w § 12 ust. 2 pkt 1,3,4 i 5.


§ 15.

1.   Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1)   Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2)   Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3)   Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 3 miesiące,
4)   Uchwały Zarządu stwierdzającej działanie na szkodę Stowarzyszenia, nieprzestrzeganie postanowień Statutu lub nie realizowanie uchwał władz Stowarzyszenia.
5)   Utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.
2.   W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 i 4 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
3.   Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
      Walne Zebranie Członków zwołuje w tej sprawie Zarząd w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpłynięcia odwołania.
4.   Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3. 5.Osobom skreślonym z listy członków nie przysługuje zwrot wpisowego, składek, ani żadnego rodzaju rekompensata.

Rozdział IV - Organy Stowarzyszenia

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 16.


1.   Władzami Stowarzyszenia są:
1)   Walne Zebranie Członków,
2)   Zarząd,
3)   Komisja Rewizyjna


§ 17.

1.   Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
2.   Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej.
3.   Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 50% ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, statut stanowi inaczej.
      Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.


§ 18.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez kooptację spośród nie wybranych kandydatów z ostatnich wyborów, wg kolejności uzyskanych głosów. Kooptacji dokonuje Zarząd.
Jeśli z jakichkolwiek przyczyn kooptacja jest niemożliwa, skład osobowy władz Stowarzyszenia jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko. Wybory przeprowadza Walne Zebranie Członków zwołane przez Zarząd w terminie nie dłuższym niż 60 dni od zaistnienia zdarzenia.
Walne Zebranie Członków

§ 19.

1.   Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.   W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1)   Z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi
2)   Z głosem doradczym - członkowie wspierający.


§ 20.

1.   Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.   Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 31 marca.
3.   Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4.   Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.
5.   Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków na czas zebrania, spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6.   Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
7.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
1)   Zarząd,
2)   Komisja Rewizyjna,
3)   15 członków Stowarzyszenia.
8.   O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
9.   Uchwały Walnego Zebrania Członków, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności:
1)   W    pierwszym terminie - co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
2)   W drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut po pierwszym terminie - bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania.
10. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia.


§ 21.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1)   Uchwalenie statutu i jego zmian,
2)   Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3)   Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
4)   Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5)   Ustalanie wysokości składek członkowskich,
6)   Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

Zarząd

Zarząd

§ 22.

1.  Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2.  Zarząd składa się z 5 członków.
1)  Prezesa.
2)  Skarbnika.
3)  Sekretarza.
4)  Dwóch Przewodniczących komisji specjalnościowych.
3.  Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stowarzyszenia jest:
     dwóch członków Zarządu, w tym Prezes.
4.  Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
5.  Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku.
6.  Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,


§ 23.

Do zakresu działania Zarządu należy:
1)   Realizacja celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2)   Ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3)   Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4)   Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
5)   Podejmowanie wszelkich decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań
6)   Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7)   Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
8)   Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
9)   Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
10) Pobieranie składek członkowskich,
11) Zgłaszanie wniosków o nadanie lub pozbawienie godności Członka honorowego Stowarzyszenia,
12) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

§ 24.

1.  Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2.  Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.


§ 25.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1)  Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2)  Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3)  Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4)  Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5)  Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
6)  Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,


§ 26.

1.  Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a)  Nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu,
     w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b)  Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
     lub przestępstwo skarbowe,
c)  Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
     ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;
2.  Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.


§ 27.

W przypadkach określonych w § 25 pkt 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V - Majątek i fundusze

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 28.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.


§ 29.

1.  Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1)  Składki członkowskie,
2)  Darowizny, zapisy i spadki,
3)  Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia
2.  Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd,
     w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
3.  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.  Zabrania się:
a) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
    z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa
    lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
    w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
    chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.


§ 30.

1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego Członka Zarządu

Rozdział VI - Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 31.

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów,
    przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
    Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).


 

Nasi sponsorzy